Zorggroep Alliade: Samen voor een goed en zinvol leven!

Een goed en zinvol leven voor alle mensen met een (licht) verstandelijke beperking én kwetsbare ouderen. Dat is waar Zorggroep Alliade voor gaat. Zij zorgen ervoor dat cliënten zich veilig voelen en dat ze ervaren dat er aandacht is voor hun geestelijk en lichamelijk welzijn. De organisatie bestaat uit zeven zorgonderdelen die voornamelijk in de provincie Friesland actief zijn.

De hulpverlening en expertise van zorgorganisaties Reik en Talant zijn samengebracht in Alliade Opgroeien & Opvoeden. Het cluster biedt zorg aan jeugdigen tot en met 18 jaar met een (licht) verstandelijke beperking en hun ouders als opgroeien en opvoeden niet van zelf gaat. Dit gebeurt zowel in ambulante vorm als in dagbehandeling en woon- en behandelgroepen.

Binnen het cluster willen ze een professionaliseringsslag maken door aanscherping van de zorg en een nieuwe focus. Ze zetten in op vernieuwing en transformatie, maar met behoud van wat al goed is. Met veel energie en lef hebben ze ingezet op kwaliteitsverbetering van o.a. hoogspecialistische jeugdhulp en de zorgvorm meeleefgezinnen. Alliade heeft VanMontfoort betrokken om samen een kwaliteitsslag te realiseren.

Hoogspecialistische jeugdhulp (HSJ) 

Samen met de projectgroep HSJ hebben we gewerkt aan het concretiseren en beschrijven van hoogspecialistische jeugdhulp binnen Alliade. De definitie van deze hoogspecialistische jeugdhulp is verwoord en de instroom (inclusief stroomschema-werkproces), behandeling en doorstroom is concreet in kaart gebracht. Deze hulpvorm zal hierdoor binnen Alliade en voor externe partners duidelijker en zichtbaarder zijn. Ook hebben we aanbevelingen gedaan voor de verdere professionalisering van dit zorgaanbod, met als doel deze kwetsbare jongeren zo goed mogelijk te kunnen laten opgroeien.

Meeleefgezinnen

VanMontfoort heeft in co-creatie met Alliade een advies opgesteld over de verdere  professionalisering en een juiste positionering van de hulpvorm meeleefgezinnen. Door het betrekken van zowel interne als externe stakeholders, hebben we gezorgd voor een gedragen advies waarin de volgende vragen beantwoord zijn:

  • Is de hulpvorm passend bij de strategische koers van de organisatie?
  • Past het binnen de transformatiedoelen van de regio (Sociaal Domein Fryslân)?

In het advies zijn we ingegaan op de inhoud van de hulpvorm en de organisatorische- en bedrijfsmatige aspecten. Er zijn drie toekomstscenario’s geschetst en er is in kaart gebracht wat er nodig is om, vanuit visie en uitgangspunten van Alliade, meeleefgezinnen een volwaardig onderdeel van het cluster te laten zijn.

Meer weten over deze samenwerking of onderzoeken wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen?
Neem contact op met adviseur Isabel Alarcon.

Deel artikel

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.