Werksessie Tekorten in de jeugdhulp

Door: Annika Verhagen en Marike Lenglet

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor voorzieningen op het gebied van jeugdhulp.

Zij kunnen de zorg dichter bij de inwoners organiseren, in samenhang met ondersteuning van gezinnen bij werk, inkomen en schulden.” Dat is wat met de Jeugdwet wordt nagestreefd

De belangrijkste doelen van de Jeugdwet zijn:

Behouden eigen regie: Focus op eigen kracht van jongeren, ouders en hun sociale netwerk
Normaliseren: Versterken opvoedkundig klimaat
Sneller passende hulp: Aanbod op maat voor kwetsbare kinderen
Integrale hulp: Eén plan en één regisseur voor gezinnen
Minder regeldruk: Meer ruimte voor jeugdprofessionals

De praktijk laat echter zien dat gemeenten juist een enorme toename van hulpvragen constateren en te maken krijgen met (grote) budgetoverschrijdingen. Het zo gewenste resultaat blijft dus uit. Voor betere en snellere jeugdhulp, dicht bij huis, werken veel gemeenten met toegankelijke wijkteams. Dit met het idee dat problemen zo in een vroeg stadium gesignaleerd en opgelost kunnen worden en de vraag naar gespecialiseerde zorg zal verminderen.

Voor wat voor een enorme opgave staan de gemeenten? Goede jeugdhulp bieden en tegelijkertijd de tekorten verminderen. Kan dat eigenlijk wel? Onze jarenlange ervaring leert ons dat dit wel degelijk mogelijk is!

De Jeugdwet is een open-eind regeling, de grenzen van de verplichtingen van de gemeenten zijn niet duidelijk in de wet omschreven. De wetgever heeft dit bewust gedaan om de gemeenten de mogelijkheid te geven te doen wat nodig of passend is. Dit vraagt van gemeenten:

  • Een duidelijke visie op het jeugddomein
  • Met daarin een duidelijke afbakening van de jeugdhulpplicht
  • Vastgelegd in heldere beleidsregels

Dit is geen eenvoudige opdracht en daarom maken veel gemeenten gebruik van de expertise van VanMontfoort op dit gebied. Tijdens de Werksessie ‘Tekorten in de jeugdhulp’ gaan wij met beleidsmedewerkers en uitvoerend professionals aan de slag met (het bepalen van) de reikwijdte van de jeugdhulpplicht in hun gemeente. Ook bespreken we de wijze waarop dit in de beleidsregels kan worden vastgelegd.

Samen komen we tot antwoorden op vragen als:

  • Op welke manier kan de gemeente de uitgaven beheersen door nadere beleidsregels te stellen?
  • Hoe kunnen de grenzen van de jeugdhulpplicht bepaald worden en sluiten de huidige regels daar voldoende op aan?
  • Wat zou de gemeente binnen de uitvoering van de Jeugdwet niet meer willen inzetten?
  • Waar is behoefte aan en ontbreekt, waardoor er nu wordt gestut en gesteund met niet effectieve hulp?

Tijdens de werksessie is ook aandacht voor de achtergrond van de jeugdhulp in Nederland, de landelijke trends die wij signaleren en spelen we ook in op de situatie in de specifieke gemeente. Op basis van theorie en praktijk ondersteunen wij gemeenten bij het formuleren van een heldere visie op jeugdhulp, helpen we hen bij bewuste keuzes in het wel of niet vergoeden van hulp en bieden we ondersteuning bij het verwoorden hiervan in de beleidsregels.

Met deze werksessies breiden wij onze dienstverlening aan gemeenten verder uit. Wij richten ons op thema’s die spelen binnen het gehele sociale domein: participatie, Wmo en Jeugdhulp

Ons team maakt graag het verschil!

Deel artikel

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.