Leertraject Rapporteren

Het structurele tekort aan tijd, geld en gekwalificeerde professionals binnen de jeugdbeschermingsketen is van invloed op de kwaliteit van feitenonderzoek. Een juiste verslaglegging en rapportering is essentieel voor het nemen van onderbouwde besluiten.

Gecertificeerde Instellingen, de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), en het Landelijk Netwerk Veilig Thuis werken samen aan de verbetering van het feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen. De acties en initiatieven staan beschreven in het actieplan ‘Feitenonderzoek’.

Kwaliteit onderzoek en rapportage
Ingrijpende maatregelen als ondertoezichtstelling (OTS) en/of uithuisplaatsing (UHP) moeten zorgvuldig onderbouwd zijn en op de relevante feiten worden gebaseerd. Daarnaast moeten alle feiten in rapportages en verzoekschriften terug te vinden zijn.

De inhoud van ons online leertraject Rapporteren sluit aan bij actielijn 3, kwaliteit onderzoek en rapportage, uit het actieplan.

Aansluiting bij de werkpraktijk
In een leertraject voegen we aan onze trainingen verschillende leermiddelen toe, zoals methodische leerbijeenkomsten (MLB’s), coaching en intervisie. Wij hebben de ervaring dat kennis pas goed bruikbaar en betekenisvol is als er actief mee aan de slag gegaan wordt. Het zelf op zoek gaan naar manieren om een leervraag beantwoord te krijgen, draagt bij aan een duurzame (gedrags)verandering.

We inventariseren de leervragen en leerdoelen tijdens een startgesprek. Ook maken we afspraken over de planning en de aansturing bij de voorbereidingsopdrachten. Tussentijdse evaluatie zorgt ervoor dat we, indien nodig, kunnen bijsturen.

Online leertraject Rapporteren
Het online leertraject Rapporteren bestaat uit 5 bijeenkomsten van 3 uur:

Workshops
Tijdens de twee workshops wordt gebruik gemaakt van het ordenings- en besluitvormingsmodel de Viervensters. In de eerste workshop starten we met de inventarisatie van het netwerk en het ordenen en formuleren van relevante feiten in relatie tot de hulpvraag, grondmaatregel of vraagstuk. Deze informatie, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen feiten, meningen en interpretaties, vormt de grondslag voor het (leren) maken van een actuele analyse. In de tweede workshop leren deelnemers hoe een beslissing te onderbouwen op basis van die analyse én geldende richtlijnen. Tot slot wordt er geoefend met het opstellen van SMART-doelen of voorwaarden en worden er afspraken gemaakt voor de realisatie.

Over het geheel genomen gaat het erom dat er geschreven wordt in juiste, concrete bewoordingen én in een aansprekende taal die ouders en/of jeugdigen herkennen, erkennen, motiveren en activeren. Zowel het technisch als cliëntgericht rapporteren komt aan bod.

De workshops zijn geaccrediteerd door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Leerbijeenkomsten
Na de workshops volgen drie methodische leerbijeenkomsten (MLB’s). Er wordt gewerkt met geanonimiseerde gezinsplannen van de jeugdprofessionals uit hun eigen caseload.

De voorbereidende opdrachten maken een belangrijk onderdeel uit van het leertraject. Het aanbrengen van verbeteringen op een onderdeel van een gezinsplan door het toepassen van nieuwe kennis, dat is kenmerkend in onze aanpak. Door verdieping en borging wordt er een echte verbeterslag gemaakt!

Neem voor meer informatie over leertrajecten contact met ons op.

Deel artikel

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.