serviceorganisatie jeugd zhz

Klantcase Serviceorganisatie Zuid-Holland Zuid: Kwalitatieve jeugdhulp binnen budget

Vraagstelling
In 2019 vroeg Service Organisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid VanMontfoort advies hoe de regio Zuid-Holland Zuid kwalitatief goede jeugdhulp binnen budget kan realiseren. De tien gemeenten kampten met een gezamenlijk tekort van ruim 11 miljoen euro tov de rijksbijdrage. Voor VanMontfoort is gekozen omdat de signatuur van het bureau aansluit bij het denken in de regio; namelijk meer normaliseren en daarbij vooral uitgaan van de inhoud. De adviseurs komen uit het veld en weten daarom ook waarover men het heeft.

Aanpak
Om het advies goed aan te laten sluiten bij de regionale situatie, zijn verschillende stakeholders uit de regio geïnterviewd (gemeenten, Service Organisatie Jeugd en Stichting Jeugdteams). De uitkomsten van deze interviews zijn samen met onze ervaringen in andere gemeenten en de bevindingen uit de verschillende onderzoeken naar de uitgaven in de jeugdhulp verwerkt in een conceptrapportage.
De achtergrond en de aanbevelingen zijn besproken met vertegenwoordigers van de gemeenten, jeugdprofessionals en cliënten en tijdens twee sessies met afgevaardigden van de gemeenteraden. Daarbij is ook getoetst in hoeverre de aanbevelingen door de deelnemers werden herkend.

De resultaten
Het traject leverde uiteindelijk 15 maatregelen op die de regio Zuid-Holland Zuid kan nemen om grip op de uitgaven in de jeugdhulp te krijgen, zonder dat er ingeboet wordt op de kwaliteit van de jeugdhulp voor kwetsbare jeugdigen. Deze maatregelen gelden niet voor elke gemeente in dezelfde mate. Enerzijds omdat verschillende gemeenten al aan de slag zijn gegaan met oplossingsrichtingen en maatregelen, anderzijds doordat sommige maatregelen niet voor elke gemeente van toepassing zijn. Dit hangt voor een deel samen met welke burgers om hulp vragen en welke hulpvorm er gevraagd wordt.

De opdrachtgever
Peter Kadee, directeur van Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid is zowel tevreden hoe de aanpak heeft plaatsgevonden als met het resultaat in een notitie die een goede en nieuwe basis legt onder de jeugdhulp in de regio. “De afstemming met VanMontfoort verliep heel prettig en gaf over en weer de ruimte die nodig was. Bij de voorgestelde maatregelen was er gelukkig ook oog voor de (on)mogelijkheden bij de implementatie.”

Deel artikel

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.