Juridische ondersteuning proeftuinen en lokale pilots

Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming schetst op hoofdlijnen hoe de kind- en gezinsbescherming er over 5 tot 10 jaar (2026-2031) uit zou kunnen zien. Het scenario biedt perspectief hoe de jeugdbeschermingsketen in de toekomst slimmer en effectiever kan. Ook staat het belang van kind en gezin (meer) centraal.

Aanleiding
Aanleiding is dat het huidige systeem complex georganiseerd is en er vele organisaties bij betrokken zijn. Juiste hulp en bescherming kan ontbreken, doordat de vele schakels niet goed op elkaar aansluiten.

Dit heeft tot gevolgd dat:

  • Kinderen en gezinnen zich niet altijd gehoord en gezien voelen
  • De achterliggende problematiek bij gezinnen te weinig aandacht krijgt
  • Professionals onder grote werkdruk staan

Basisprincipes
De geformuleerde basisprincipes houden structuurwijzigingen in ten opzichte van het huidige stelsel. Er moet meer ruimte komen voor een andere manier van werken, die voor het gezin begrijpelijk en transparant is.

De toekomstige kind- en gezinsbescherming gaat uit van vier basisprincipes:

  1. Gezinsgericht
  2. Rechtsbeschermend en transparant
  3. Eenvoudig
  4. Lerend

Proeftuinen & lokale pilots
Vanuit de basisprincipes wordt op dit moment in zes proeftuinen geëxperimenteerd met het werken volgens het Toekomstscenario. Er is sprake van een intensieve wisselwerking tussen kennis, ervaring en inzichten op landelijk en regionaal niveau.

Het doel van deze proeftuinen is om de samenwerking tussen Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, Gecertificeerde Instellingen en gemeenten te verbeteren.

Ook lokaal zijn er pilots waarin geleerd en geëxperimenteerd wordt met nieuwe vormen van samenwerken in de jeugdbeschermingsketen. In de jeugdhulpregio Midden-Holland bijvoorbeeld hebben gemeenten en ketenpartners de handen al eerder ineengeslagen. Lees hier meer over de uitgangspunten in deze pilot.

Ondersteuning
VanMontfoort is de afgelopen jaren betrokken geweest bij de voorlopers van de proeftuinen en de pilots in Zeeland, West-Brabant West, FoodValley, Utrecht West en Midden Holland.

Naast procesbegeleiding zetten wij ook onze juridische expertise in voor de pilots.

Onze ondersteuning bestaat o.a. uit:

✔️ Adviseren over de borging van rechtsbescherming van de betrokken ouders en kinderen
✔️ Adviseren over de wijze waarop ouders en kinderen betrokken dienen te worden bij de pilot
✔️ Toetsen van de werkwijze van een pilot aan de geldende privacywetgeving
✔️ Ontwikkelen van diverse hulpmiddelen, zoals een toestemmingsformulier

Benieuwd naar de ondersteuning die we jou kunnen bieden?
Neem contact op met Annika Verhagen of Emke Luking-Geurtsen.

Deel artikel

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.