Vanuit een nuchtere, realistische visie
op de publieke dienstverlening

Een inhoudelijke club van doeners en denkers

Identiteit

VanMontfoort is ruim 25 jaar geleden begonnen in de jeugdbescherming.

Nog altijd zorgen wij er voor dat professionals in de publieke sector tot effectieve dienstverlening in staat zijn. Dat doen wij door bij te dragen aan hun professionele groei. Verder adviseren en coachen we bestuurders en leidinggevenden, zodat zij hun organisatie zó inrichten dat de professionals er graag werken. We ontwikkelen en implementeren kwalitatieve werkmethoden en interventies, gebruik makend van kennis uit de wetenschap en de werkpraktijk.

Samen realiseren we een aantoonbaar beter en duurzaam resultaat! Samen maken we verschil!

Onze uitgangspunten
We werken vanuit de overtuiging dat goede dienstverlening vooral wordt bepaald door de kwaliteit van het handelen van de uitvoerend professionals. Effectieve hulp en zorg komen tot stand door een combinatie van nuchterheid (“je kunt niet alle problemen oplossen”), bescheidenheid (“je bent tijdelijk betrokken, een passant”) en stevigheid (“je laat anderen inzien wat het eigen aandeel in het geheel is”).

Wij zijn kritisch op de huidige aandacht voor organisatie-output, sturing op producten, ketenstructuren, contractuele verhoudingen, budgetten en kosten, omdat deze zaken effectieve hulp en zorg vaak in de weg staan. Doordat we zelf ook dienstverlener zijn in het sociale domein, o.a. als aanbieder van ambulante jeugdhulp, blijven we  verbonden met de (werk)praktijk.

Wij zijn pas tevreden met een betere uitvoering van het werk!

Onze visie
Wij creëren waarde voor onze klanten door eerst goed te luisteren en door te vragen tot we goed snappen wat nodig is. Pas daarna zetten we onze expertise in. Zo garanderen we dat onze inzet het gewenste effect heeft. Wij activeren en faciliteren duurzame gedragsverandering en streven naar blijvend resultaat:

Effectieve hulp
Door te werken vanuit een goed theoretisch kader, de inzet van zeer ervaren hulpverleners en door altijd goed te evalueren. Daarbij is het belangrijk om de leefwereld en de behoeften van cliënten te onderzoeken om te komen tot het juiste hulp of zorg. Het vergroten van het zelf-oplossend vermogen van cliënten en professionals is essentieel.

Goede hulpverleners
Door professionals aan te zetten om te ontdekken en te leren, individueel en als team. Door hen te inspireren om – met lef en vertrouwen – zelf regie te nemen op hun ontwikkeling. Door leermiddelen, zoals training, coaching en intervisie zoveel mogelijk te integreren in het dagelijkse werk.

Gezonde organisaties
Door bestuurders en leidinggevenden te stimuleren altijd te denken en te handelen in het belang van de werkpraktijk van de professionals. Door te werken aan een cultuur waarin samenwerkend leren en zelfregie worden bevorderd.  Door praktijkonderzoek te doen en methodieken te ontwikkelen die professionals helpen steeds effectiever te werken.

Onze dienstverlening
Wij willen de publieke dienstverlening in het sociale domein effectiever maken. Onze expertise stemmen we af op de actuele en gewenste situatie binnen organisaties. We denken mee, ontwikkelen, faciliteren en implementeren.