Samenwerking tussen jeugdteam, ouders en school is essentieel voor goede zorg voor het kind.

Programma JOS (jeugd, ouders en school)

Een goede samenwerking tussen (professioneel) betrokkenen rondom het kind is essentieel om het kind de zorg te kunnen bieden die het nodig heeft. Zowel de Wet passend onderwijs als de nieuwe Jeugdwet stellen ondersteuning op maat voor ieder kind en integraal werken rondom het kind centraal. Zowel binnen jeugd als onderwijs geldt dus eenzelfde uitgangspunt voor de samenwerking rondom het kind. Toch blijkt de wettelijke overeenstemming in de praktijk nog niet altijd de gewenste uitwerking te hebben.

Één van de knelpunten is dat scholen en jeugdteams elkaar pas opzoeken als er serieuze problemen zijn ontstaan rondom het kind (en het gezin). Kansen in de preventieve sfeer worden nog niet voldoende benut. Om ondersteuning op maat voor ieder kind te kunnen bieden en integraal werken goed te kunnen organiseren, is het noodzakelijk om in een vroegtijdig stadium, samen met samenwerkingspartners, op een zorgvuldige manier invulling te geven aan samenwerkingsproces. Daarbij is het uitgangspunt dat jeugdige en ouders de regie hebben op deze ondersteuning.

VanMontfoort heeft daarvoor het programma JOS ontwikkeld. JOS staat voor jeugdteam, ouders en school. JOS beoogt de samenwerking tussen de jeugdprofessionals, ouders (plus het kind zelf) en school te versterken en borgen, reeds in een stadium waarbij niet direct actie noodzakelijk is.

Doelen van het programma:

  • Ondersteuning op maat voor ieder kind in de leerplichtige leeftijd
  • Integraal werken vanuit onderwijs en jeugdhulp
  • Samenwerking van kind, ouders, school en gemeente (CJG, Jeugdteam)
  • Verschuiving van de professionele wereld naar de leefwereld (de-medicaliseren)
  • Goede zorg binnen het beschikbare integrale budget

Uitvoering van het programma:

De pilot start met het invullen van een quickscan door school, het betrokken jeugdteam, ouders en eventueel andere professioneel betrokkenen. De quickscan geeft inzicht in hoe de samenwerking momenteel wordt ervaren en welke ambitie betrokkenen hebben over de samenwerking. Resultaten van de quickscan worden aan school en jeugdteam gepresenteerd in een rapport.

Afhankelijk van de uitkomsten van de scan, kunnen samenwerkingsbijeenkomsten gepland worden. De inhoud van deze bijeenkomsten is afhankelijk van de resultaten die uit de quickscan naar voren komen. Naast de samenwerkingsbijeenkomsten, bestaat er de mogelijkheid om in kennissessies verdiepend te werken aan thema’s die door de betrokkenen belangrijk worden gevonden. Het programma zal worden afgesloten met een advies.

De onderdelen van het programma:

  • De visie op jeugdige, ouders en school
  • De samenwerking tussen de jeugdige, de ouders en de professionals
  • De werkwijze voor de professionals om tot een optimale ondersteuning voor de jeugdige te komen
  • De organisatie van de samenwerking tussen de school en de gemeente
  • De leercyclus waarin de resultaten worden gevolgd en verbeteringen worden doorgevoerd.

Contact

Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak contact op met Femke Visser, adviseur JOS.