Onderzoek en methodiek

onderzoek

Wij gaan voor een duurzame verbetering van de werkpraktijk van professionals in de publieke sector. Ons uitgangspunt is ‘doen wat werkt’!

Onderzoek is nodig voor het maken van verbeterslagen. Naast onderzoek zijn wij veelal betrokken bij de (door)ontwikkeling en invoeren van methodieken in het sociaal domein.

Onze medewerkers zijn uitstekend opgeleid en werken vanuit de overtuiging dat verbinding van wetenschappelijke kennis met praktijkervaring nodig is om tot de best mogelijke hulpverlening te komen.

Onderzoek

Onze aanpak is gericht op duurzame verbeteringen en het creëren van condities voor verandering.

Tijdens een onderzoek delen wij voortdurend onze expertise met de betrokkenen en ons werk stopt niet bij de formulering van de aanbevelingen. Wij zetten professionals aan tot ontdekken, leren en het borgen van de opbrengsten in de organisatie.

Door deze manier van onderzoek zijn professionals bewust van hun bijdrage om resultaat te behalen. Wij begeleiden bij het inslijten van nieuwe gewoonten of gebruiken.

Benieuwd naar wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen op het gebied van onderzoek?

Neem contact op met
Luci Torregrosa
Bel: 0348-481200
lt@vanmontfoort.nl

Onze succesfactoren

Voor onze onderzoeken hebben wij bepaalde condities geformuleerd, die van grote invloed zijn op de mate van succes. Zo onderscheiden we ons en overtreffen we verwachtingen!

Scherpe probleemverkenning

Wij verkennen het probleem en formuleren de onderzoeksvragen. Samen met de opdrachtgever zorgen we voor een duidelijke uiteenzetting van het probleem, de verwachtingen en de doelstellingen.

Inzet effectieve methoden

Door onze expertises kunnen wij veel verschillende methoden inzetten. Voor maximaal resultaat maken wij gebruik van kwantitatieve wetenschappelijke tot kwalitatieve praktijkgerichte methoden.

Aansluiting bij de doelgroep

Wij betrekken uitvoerders en spreken de taal van de doelgroep. Uitkomsten van onze onderzoeken zijn altijd tot op het operationele niveau van de werkpraktijk.

Samenwerken voor resultaat

Door een goede samenwerking met de opdrachtgever en tussentijdse evaluatiemomenten weet iedereen altijd waar we staan en verder voor gaan.

Onafhankelijke opstelling

Onze geschoolde wetenschappers geven altijd (on)gevraagd advies. Een tegengeluid of tegen de stroom in? Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Systematische aanpak

Wij werken planmatig en zijn transparant over de onderzoeksmethoden. Wij zijn helder in onze communicatie, delen tussentijds de voortgang en zorgen voor een gedegen verantwoording.

Soorten onderzoek

Wij hebben al vele onderzoeken mogen uitvoeren. Opdrachtgevers zijn veelal departementen van de centrale overheid, gemeenten en regio’s. Ook werken we regelmatig voor organisaties met een publieke taak, zoals zorginstellingen, scholen en jeugdbeschermingsorganisaties.

Planevaluatie

Bij een planevaluatie gaan wij na of en hoe een plan kan werken in de praktijk. Dit kan voorafgaand aan de uitvoering of door de werking van een plan achteraf te reconstrueren.

Wat is de verandertheorie van waaruit wordt gewerkt? Leidt de aanpak tot de beoogde doelen? En wordt voldaan aan de randvoorwaarden?

Onze evaluatie van de aannames en (verwachte) resultaten maken keuzes inzichtelijk.

Procesevaluatie

Met een procesevaluatie kijken we of activiteiten op de juiste wijze en naar tevredenheid worden uitgevoerd. Dit doen we door gebruik te maken van ervaringskennis van de betrokkenen.

We hebben aandacht voor kenmerken van de interventie zelf, de doelgroep, de organisatie en de contextuele invloeden vanuit bijvoorbeeld de maatschappij.

Uit onze evaluatie volgen succesfactoren en verbeterpunten die tijdig bijsturen in het proces mogelijk maken.

Voorbeeld: Procesevaluatie pilot Halt-interventie Sexting

Effectonderzoek

Met effectonderzoek kunnen we vaststellen of met de uitvoering in de praktijk ook de beoogde maatschappelijke resultaten worden bereikt.

Ondanks dat de theoretische werkzaamheid indicatief is, draagt het in grote mate bij aan doorontwikkeling van beleid, interventies en/of het opstellen van verbetertrajecten.

Door het meten van de effecten in een controlegroep komen wij tot realistische verwachtingen.

Incidentonderzoek

Wij dragen bij door het (feitelijk) reconstrueren van het incident of de calamiteit.

Dit doen wij in opdracht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd of voor organisaties in het sociaal domein.

Incidenten kunnen niet altijd voorkomen worden, daarom richten wij ons op het lerend effect.

Ketenonderzoek

Wij doen onderzoek naar de doorlooptijden en de inhoudelijke samenwerking in de jeugdbeschermingsketen.

De verschillende klantroutes worden in kaart gebracht, de samenwerking tussen de ketenpartners wordt geanalyseerd en de knelpunten worden onderzocht.

Samen komen we tot duurzame oplossingen.

Voorbeelden: Ketenonderzoek regio’s Midden- en West-Brabant (2017) en Ketenonderzoek regio Midden-Holland (2019).

QuickScan voor gemeenten

Met onze QuickScan krijgen gemeenten (weer) zicht op de stand van zaken in de geanonimiseerde zorgregistratie.

In een beknopt cijfermatig overzicht maken we onderscheid in aanbieders, verwijzers, cliënten en zorgproducten. Daarnaast bieden we inhoudelijke aangrijpingspunten voor grip op financiën en samenwerking.

Rekenkameronderzoek

In opdracht van rekenkamers en rekenkamercommissies voeren we onderzoek uit naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van de activiteiten van de gemeente. We zijn met name gespecialiseerd op het gebied van jeugd.

(Cliënt)ervaringsonderzoek

Met de uitkomsten van het ervaringsonderzoek brengen wij de door cliënten ervaren kwaliteit van de geboden hulp in kaart. De resultaten verschaffen ook inzage in de toegankelijkheid en de effecten van de ondersteuning.

Wetsevaluaties

Bij een wetsevaluatie bekijken wij de gerealiseerde effectiviteit en efficiëntie van het wetsvoorstel of de (nieuwe) wet. Hierbij gaan wij na in hoeverre de doelen dankzij de wet zijn gerealiseerd.

Meer weten over onze onderzoeken? Bekijk hier enkele publicaties en neem contact op.

Onderzoeksmethoden

Door onze expertises kunnen wij veel verschillende methoden inzetten. Voor maximaal resultaat maken wij gebruik van kwantitatieve wetenschappelijke tot kwalitatieve praktijkgerichte methoden.

In onze onderzoeken gebruiken wij veelal de volgende methoden:

Documentenanalyse

Een documentenanalyse voeren we aan het begin van een onderzoek uit om een eerste indruk te krijgen van de werksituaties of regelgeving. We analyseren de aangeleverde informatie, protocollen, jaarverslagen, etc.

De uitkomsten van de analyse geven vaak richting aan het verdiepende onderzoek.

Dossieranalyse

Door het analyseren van de beschikbare informatie uit dossiers en rapportages van betrokken professionals, vormen wij een beeld van het hulpverleningsproces.

De gerichte vraagstelling stemmen wij af met de opdrachtgever en wij handelen altijd volgens het privacybeleid.

Data-analyse / registratieanalyse

Wij analyseren vragenlijsten, monitoren (geanonimiseerde) zorgregistraties en brengen trendgegevens in kaart.

Voorbeeld: Verkennend onderzoek naar de landelijke toename in voorlopige ondertoezichtstellingen (in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

(Groeps)interviews

Wij vinden het belangrijk om de stem van betrokkenen mee te nemen in onze onderzoeken. Afhankelijk van het doel van het onderzoek zijn dit in ieder geval cliënten én professionals.

Vooraf stellen wij een semigestructureerde vragenlijst op en interviews kunnen face-to-face, telefonisch of digitaal afgenomen worden.

Gesprekstafels

Tijdens gesprekstafels kunnen deelnemers ervaring en kennis rond een specifiek thema uitwisselen. Deze gestructureerde verdieping blijft direct relevant voor de werkpraktijk.

(Interactieve) werkvormen

Ook organiseren wij focusgroepen, werkateliers en spiegelbijeenkomsten.

Benieuwd naar de mogelijkheden binnen uw organisatie?

Of neem direct contact op met Luci Torregrosa.
Bel: 0348-481200 of mail lt@vanmontfoort.nl

Methodiek

VanMontfoort is al meer dan twintig jaar betrokken bij de (door)ontwikkeling en invoering van methodieken in het sociaal domein.

Onder een methodiek verstaan wij een geheel van methoden, procedures, richtlijnen, hulpmiddelen en technieken dat kan worden gebruikt voor hulp aan of behandeling van cliënten, jong of oud, individueel of in groeps-/gezinsverband, met of zonder lichamelijke of geestelijke beperkingen. Onder methodieken verstaan wij ook interventies zoals opgenomen in diverse databanken voor erkende interventies, zoals die van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Bij het (door)ontwikkelen van methodieken werken we vanuit de overtuiging dat wetenschappelijke-, praktijk- en ervaringskennis nodig zijn om tot de beste mogelijke hulpverlening te komen.

Vertrekpunt bij de methodiekontwikkeling is de cliënt en wat hij belangrijk vindt in de hulpverlening. Daarnaast ontwikkelen en maken we methodieken up-to-date aan de hand van (nieuwe) wetenschappelijke inzichten en in co-creatie met onze klanten.

Methodieken in eigen beheer

Een aantal methodieken hebben wij in eigen beheer, zoals bijvoorbeeld:

In samenwerking met professionals hebben wij deze methodieken (door)ontwikkeld en we houden ze up-to-date. We trainen en begeleiden professionals in de uitvoering van de methodieken en ondersteunen organisaties bij de implementatie. We bewaken daarnaast de kwaliteit van de methodieken.

Methodieken in opdracht van klanten

Met onze brede kennis en ervaring met methodiekontwikkeling helpen wij klanten bij de (door-)ontwikkeling van hun eigen werkwijze en de vertaling naar een methodiek. Steeds meer van onze klanten vragen geen algemeen toepasbare methodiek, maar een meer organisatie-specifieke werkwijze of aanpak. Wij spelen hierop in door werkzame onderdelen van bestaande methodieken te ‘assembleren’ tot een werkwijze die helemaal is afgestemd op de organisatie.

Onze dienstverlening richt zich op de gehele cyclus, van ontwikkeling en beschrijving van een methodiek, naar professionalisering en kwaliteitsborging van de gebruik, tot aan de evaluatie en doorontwikkeling. Daarnaast kunnen wij bestaande interventies onderzoeken en/of indienen bij databanken van erkende interventies.

Doorontwikkeling en beschrijving van methodieken

De werkwijze van een organisatie of team vertalen we naar een methodiekbeschrijving of naar een aanpassing van een bestaande methodiekbeschrijving.  We doen dit met aandacht voor diverse factoren zoals theoretische onderbouwing en doelgroep. Desgewenst beschrijven we de methodiek op zo’n manier dat ze voor erkenning kan worden ingediend.

 Voorbeelden:

  • So-Cool in samenwerking met de Raad voor de Kinderbescherming, zie databank NJi
  • Veerkracht, een werkwijze voor de begeleiding van kinderen in de Vrouwen- en Maatschappelijke Opvang, ontwikkeld in samenwerking met Valente, zie databank Movisie
  • SAVE-werkwijze, een methode voor jeugdzorg en jeugdbescherming, ontwikkeld in samenwerking met Samen Veilig Midden-Nederland
  • Odion Methodiek in samenwerking met Odion voor begeleiding van cliënten en familieleden in de gehandicaptenzorg

Professionaliteit/kwaliteitsborging

Het uitvoeren van een methodiek vraagt van professionals bepaalde competenties. We vertalen de methodiek daarom in leertrajecten die desgewenst kunnen aansluiten bij verschillende ervaringsniveaus. Indien nodig verzorgen we zelf trainingen en coaching on-the-job.

Leren vanuit de praktijk en stilstaan bij het methodisch handelen zijn belangrijke pijlers voor een effectieve uitvoering van een methodiek. We maken hiervoor in ons werk gebruik van de viervensters, een analysemodel dat professionals helpt om beter beslissingen te nemen en om systematisch te leren van de praktijk.

Evaluatieonderzoek ten behoeve van doorontwikkeling

Nadat een methodiek is geïmplementeerd, biedt evaluatieonderzoek inzicht in de effectiviteit van de methodiek. Het brengt in beeld wat succesfactoren en knelpunten zijn, waar verbetering mogelijk is, en in hoeverre de methodiek de gewenste effecten heeft. Evaluatieonderzoek heeft daarmee een belangrijke functie in zowel duurzame gedragsverandering als in de verantwoording van de kwaliteit van de hulpverlening. Voor meer informatie over ons onderzoekaanbod klik hier.

Erkenning interventies

De landelijke Erkenningscommissie Interventies toetst en erkent interventies op effectiviteit. We hebben ruime ervaring in het indienen van interventies bij de Erkenningscommissie Interventies en kunnen organisaties ondersteunen bij dit proces

Benieuwd naar wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen op het gebied van methodiek?

Neem contact op met
Brenda Riegman
Bel: 0348-481200
br@vanmontfoort.nl

Overige diensten

VM-Organisatie

Wij ondersteunen veranderprocessen ter verbetering van de dienstverlening aan burgers. Wij doen dit met behulp van veranderingstrajecten, organisatieadvies en beleidsontwikkeling.

VM-Ontwikkeling

De ontwikkeling van professionals en teams is een voorwaarde voor een gezonde publieke sector. Wij bieden trainingen, coaching, intervisie, supervisie en estafette interviews.