Wij ontwikkelen onze methoden en interventies
vanuit de wetenschap én de praktijk.

Onderzoek en methodiekontwikkeling

Methodiekontwikkeling

onderzoek

VanMontfoort is al meer dan twintig jaar betrokken bij de (door)ontwikkeling en invoering van methodieken in het sociaal domein.

Onder een methodiek verstaan wij een geheel van methoden, procedures, richtlijnen, hulpmiddelen en technieken dat kan worden gebruikt voor hulp aan of behandeling van cliënten, jong of oud, individueel of in groeps-/gezinsverband, met of zonder lichamelijke of geestelijke beperkingen. Onder methodieken verstaan wij ook interventies zoals opgenomen in diverse databanken voor erkende interventies, zoals die van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Bij het (door)ontwikkelen van methodieken werken we vanuit de overtuiging dat wetenschappelijke-, praktijk- en ervaringskennis nodig zijn om tot de beste mogelijke hulpverlening te komen.

Vertrekpunt bij de methodiekontwikkeling is de cliënt en wat hij belangrijk vindt in de hulpverlening. Daarnaast ontwikkelen en maken we methodieken up-to-date aan de hand van (nieuwe) wetenschappelijke inzichten en in co-creatie met onze klanten.

Methodieken in eigen beheer

Een aantal methodieken hebben wij in eigen beheer, zoals bijvoorbeeld:

In samenwerking met professionals hebben wij deze methodieken (door)ontwikkeld en we houden ze up-to-date. We trainen en begeleiden professionals in de uitvoering van de methodieken en ondersteunen organisaties bij de implementatie. We bewaken daarnaast de kwaliteit van de methodieken.

Methodieken in opdracht van klanten

Met onze brede kennis en ervaring met methodiekontwikkeling helpen wij klanten bij de (door-)ontwikkeling van hun eigen werkwijze en de vertaling naar een methodiek. Steeds meer van onze klanten vragen geen algemeen toepasbare methodiek, maar een meer organisatie-specifieke werkwijze of aanpak. Wij spelen hierop in door werkzame onderdelen van bestaande methodieken te ‘assembleren’ tot een werkwijze die helemaal is afgestemd op de organisatie.

Onze dienstverlening richt zich op de gehele cyclus, van ontwikkeling en beschrijving van een methodiek, naar professionalisering en kwaliteitsborging van de gebruik, tot aan de evaluatie en doorontwikkeling. Daarnaast kunnen wij bestaande interventies onderzoeken en/of indienen bij databanken van erkende interventies.

Doorontwikkeling en beschrijving van methodieken

De werkwijze van een organisatie of team vertalen we naar een methodiekbeschrijving of naar een aanpassing van een bestaande methodiekbeschrijving.  We doen dit met aandacht voor diverse factoren zoals theoretische onderbouwing en doelgroep. Desgewenst beschrijven we de methodiek op zo’n manier dat ze voor erkenning kan worden ingediend.

 Voorbeelden:

  • So-Cool in samenwerking met de Raad voor de Kinderbescherming, zie databank NJi
  • Veerkracht, een werkwijze voor de begeleiding van kinderen in de Vrouwen- en Maatschappelijke Opvang, ontwikkeld in samenwerking met Valente, zie databank Movisie
  • SAVE-werkwijze, een methode voor jeugdzorg en jeugdbescherming, ontwikkeld in samenwerking met Samen Veilig Midden-Nederland
  • Odion Methodiek in samenwerking met Odion voor begeleiding van cliënten en familieleden in de gehandicaptenzorg

Professionaliteit/kwaliteitsborging

Het uitvoeren van een methodiek vraagt van professionals bepaalde competenties. We vertalen de methodiek daarom in leertrajecten die desgewenst kunnen aansluiten bij verschillende ervaringsniveaus. Indien nodig verzorgen we zelf trainingen en coaching on-the-job.

Leren vanuit de praktijk en stilstaan bij het methodisch handelen zijn belangrijke pijlers voor een effectieve uitvoering van een methode. We maken hiervoor in ons werk gebruik van de viervensters, een analysemodel dat professionals helpt om beter beslissingen te nemen en om systematisch te leren van de praktijk.

Evaluatieonderzoek ten behoeve van doorontwikkeling

Nadat een methodiek is geïmplementeerd, biedt evaluatieonderzoek inzicht in de effectiviteit van de methodiek. Het brengt in beeld wat succesfactoren en knelpunten zijn, waar verbetering mogelijk is, en in hoeverre de methodiek de gewenste effecten heeft. Evaluatieonderzoek heeft daarmee een belangrijke functie in zowel duurzame gedragsverandering als in de verantwoording van de kwaliteit van de hulpverlening. Voor meer informatie over ons onderzoekaanbod klik hier.

Erkenning interventies

De landelijke Erkenningscommissie Interventies toetst en erkent interventies op effectiviteit. We hebben ruime ervaring in het indienen van interventies bij de Erkenningscommissie Interventies en kunnen organisaties ondersteunen bij dit proces

Thema's

Beleids- en organisatie ontwikkeling

Beleids- en organisatie
ontwikkeling

Wij ondersteunen bij veranderprocessen ter verbetering van de dienstverlening aan burgers.

professionele ontwikkeling

Professionele
ontwikkeling

De ontwikkeling van professionals en teams is een voorwaarde voor een gezonde publieke sector.

interim

Uitvoering

 

Wij bieden hulp aan gezinnen en jeugdigen: ambulant, via detachering en projectmatig.