Bijdragen aan meer regie binnen Stichting Zo!

Onze adviseurs Annika Verhagen en Jutta Verduin hebben voor stichting Zo! sessies georganiseerd over het onderwerp regie. De gemeente Zuidplas heeft het initiatief genomen voor de oprichting van deze stichting om zo één loket (toegang) voor zorg en ondersteuning te bieden voor alle inwoners.

Alle ervaring en kennis is op één plek door het samengaan van het Sociaal Team Zuidplas, Welzijn Zuidplas, Wmo-consulenten, opbouwwerk en een gedeelte van het CJG Zuidplas. Vanuit de gemeente is de opdracht:

Meer regie voeren in casuïstiek

Door onze jarenlange betrokkenheid binnen het sociaal domein bij gemeenten en onze ervaringen vanuit leertrajecten en trainingen met regievoering door Casusregisseurs hebben we met de deelnemers antwoord gegeven op vragen als:

  • Wat is nu eigenlijk regie?
  • Hoe voer je dit uit in je werk?
  • Welke vormen van regie zijn er?
  • Wat verstaan de betrokkenen bij Stichting ZO! eronder?

Binnen de stichting geven ze de volgende invulling aan regie:

Bij eigen regie van de inwoner gaat om het zelf beslissen over leven en zorg en de ondersteuning daarbij. Bij procesregie gaat het om de regie op het proces van de zorg voor de inwoner, waarbij de inwoner zelf eigen regie voert op de inhoud van de zorg. Tot slot gaat het bij zorgregie om de regie op de inhoud van de zorg voor de inwoner, waarbij een deel van de regie van de inwoner tijdelijk wordt overgenomen.

Door centraal en in kleinere groepen met elkaar te spreken over de vormen van regie en de inhoudelijke verschillen, hebben we gezorgd voor een eenduidige betekenis van de begrippen voor Stichting ZO!. Daarna hebben we in kaart gebracht wat dit concreet betekent voor de stichting. Ook nu hebben we gezorgd voor handvatten voor een goede praktische uitvoering.

“Professionals moeten er op gericht zijn de eigen regie van inwoners te stimuleren en te faciliteren en waar mogelijk terug te treden uit de werkrelatie. Ondersteuning en zorg moet steeds gericht zijn op maximale autonomie”.

De inwoners kunnen met vrijwel elke vraag over zorg, welzijn of ondersteuning bij Stichting Zo! terecht. Ook hebben ze makkelijker en sneller toegang tot zorg en ondersteuning, met behoud van de goede kwaliteit.

Waardevol dat we met deze regiesessies hier een belangrijke bijdrage aan hebben kunnen leveren.

Feedback van een deelnemer: “Ik vond het een leerzame sessie. Het zet mij opnieuw aan het denken over eigen grenzen, verantwoordelijkheid en duidelijkheid naar cliënten en het hen meer in hun kracht zetten.”

De sessies zullen binnen de stichting een vervolg krijgen. De kaders rondom regie zullen verder verhelderd en geconcretiseerd worden. Zo wordt voor iedereen duidelijk op welke manier er voor de verschillende diensten nader invulling aan gegeven kan worden.

 

Deel artikel

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.