WODC onderzoeken

Actueel

WODC onderzoeken

Onafhankelijk onderzoek is nodig om te kunnen weten wat wel of niet werkt, of kan werken, in de praktijk. Dat kenmerkt meteen onze kracht in onderzoek doen: we verbinden wetenschap, praktijk en ervaring met elkaar.

Eén van onze opdrachtgevers waarvoor we wetenschap en praktijkkennis aan elkaar verbinden is het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Dit is het kennisinstituut voor het ministerie van Justitie en Veiligheid, ter ondersteuning van beleid en uitvoering. Het WODC voert zelf onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek uit of laat dit doen door erkende onderzoeksinstituten en universiteiten.

Het WODC weet ons te vinden voor het uitvoeren van onderzoeken die gaan over jeugd. We vinden het belangrijk om in deze onderzoeken naast de wetenschappelijke kennis uit nationale en internationale literatuur, ook de praktijk- en ervaringskennis naar boven te halen. Wij zullen daarom altijd gesprekken voeren met professionals en ervaringsdeskundigen.

Voor onze onderzoeken hebben wij bepaalde condities geformuleerd, die van grote invloed zijn op de mate van succes. Zo onderscheiden we ons en overtreffen we verwachtingen!

Meer weten over onze visie op onderzoek en de mogelijkheden tot samenwerking?
Jolien van Aar vertelt er graag alles over!

Voorbeeld recente onderzoeken

Evaluatie pilot gezinsvertegenwoordiger

Uitgevoerd in 2022

De gevolgen van een complexe scheiding kunnen voor kinderen groot zijn. Het overheidsprogramma ‘Scheiden zonder Schade’ van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft als doel schade bij kinderen als gevolg van een complexe scheiding te voorkomen.

Een onderdeel van de nieuwe scheidingsaanpak is de pilot ‘Gezinsvertegenwoordiger/Casushouder’. In deze pilot wordt zo vroeg mogelijk in het scheidingsproces een gezinsvertegenwoordiger bij een gezin betrokken om ouders en kinderen te begeleiden tijdens de scheiding. Het doel van de inzet van een gezinsvertegenwoordiger is de-escalatie en dejuridisering van het conflict.

Bescherming minderjarige slachtoffers

Uitgevoerd in 2020

In verschillende internationale voorschriften wordt beoogd om minderjarige slachtoffers van misdrijven te beschermen in het strafproces. In Nederland is er in verschillende wetten en regelgeving aandacht voor deze voorschriften.

Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen in hoeverre internationale voorschriften ten aanzien van de behandeling en positie van minderjarige slachtoffers zijn geïmplementeerd in nationale wetgeving en in de praktijk. Bijkomend doel is om te benoemen op welke punten er mogelijk hiaten zijn en op welk terrein Nederland juist verder gaat dan hetgeen internationaal verplicht wordt gesteld of wordt aanbevolen.

VMTraining_Logo_Algemeen_FullColor_S

Onderdeel van VanMontfoort

Wij ondersteunen jouw professionele
groei binnen het sociaal domein.

Bedankt!

Wij hebben je
bericht ontvangen.

Bedankt voor je interesse in VanMontfoort. Wij hebben je bericht ontvangen en zullen binnenkort contact met je opnemen.