Methodiekontwikkeling

Actueel

Methodiekontwikkeling

VanMontfoort heeft een goede reputatie opgebouwd als ontwikkelaar van methodieken in het sociaal domein. Voor mij reden om eens stil te staan bij onze visie op de ontwikkeling en het gebruik van methodieken.

Wat is een methodiek?

Onder een methodiek verstaan wij een geheel van methoden, procedures, richtlijnen, hulpmiddelen en technieken. We zijn gespecialiseerd in methodieken die uitvoerend professionals in het sociaal domein tijdens hun werk gebruiken. Onder methodieken verstaan wij ook interventies die formeel erkend kunnen zijn, bijvoorbeeld door de Erkenningscommissie interventies. Erkende jeugdinterventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Methodiek-cyclus

Methodiekontwikkeling is nooit een eenmalige ontwikkelactiviteit. Een methodiek moet in de praktijk gebruikt worden en dat vraagt om een zorgvuldige implementatie. Ook is er permanente evaluatie nodig. Cliëntervaringen, ervaringen van professionals en nieuwe wetenschappelijk inzichten leiden tot aanpassingen. Zo ontstaat een cyclus die bijdraagt aan een duurzaam effect op de werkpraktijk.

Ontwikkelen

  • Wij werken vanuit de overtuiging dat wetenschappelijke-, praktijk- en ervaringskennis nodig zijn om tot de best mogelijke methodiek te komen.
  • Vertrekpunt bij methodiekontwikkeling is de cliënt: de burger, het gezin of de jongere en wat belangrijk is in de begeleiding, hulp of zorg.
  • Methodiekontwikkeling is voor ons altijd een proces van co-creatie met de organisatie en de uitvoerend professionals

Implementeren

  • Wij hebben voor de implementatie van methodieken een unieke aanpak ontwikkeld: de VanMontfoort-aanpak.
  • Het leren vanuit de praktijk en stilstaan bij het methodisch handelen zijn belangrijke pijlers voor een effectieve uitvoering van een methode. We maken hiervoor in ons werk gebruik van de viervensters®.

Evalueren

Na de implementatie is belangrijk om scherp te zijn op het gewenste effect van de methodiek in de dagelijkse begeleiding, hulp en zorg. Daarvoor zetten wij evaluatieonderzoek in. Evaluatieonderzoek brengt in beeld wat succesfactoren en knelpunten zijn en waar verbetering mogelijk is. Daarmee heeft het de functie van leren, verbeteren en verantwoorden.

Erkenning interventies

De landelijke Erkenningscommissie Interventies toetst en erkent interventies op effectiviteit. We dragen graag bij aan het erkennen van effectieve interventies. We hebben ruime ervaring in het indienen van interventies bij de Erkenningscommissie Interventies en kunnen organisaties ondersteunen bij dit proces.

Methodieken in opdracht van klanten

Met onze brede kennis en ervaring helpen wij klanten bij de (door-)ontwikkeling van hun eigen werkwijze en vertaling naar een methodiek. Er is steeds meer vraag naar een organisatiespecifieke werkwijze of aanpak.  Wij spelen hierop in door werkzame onderdelen van bestaande methodieken te ‘assembleren’ tot een werkwijze die helemaal afgestemd is op de organisatie.

Een paar voorbeelden van methodieken die wij in opdracht hebben ontwikkeld:

  • So-Cool in samenwerking met de Raad voor de Kinderbescherming.
  • Veerkracht, een werkwijze voor de begeleiding van kinderen in de Vrouwen- en Maatschappelijke Opvang. Ontwikkeld in samenwerking met Valente.
  • SAVE-werkwijze, een samenwerk-wijze voor het werken aan veiligheid in gezinnen (ontwikkeld in samenwerking met Samen Veilig Midden-Nederland.
  • Odion Methodiek, in samenwerking met Odion, voor de begeleiding van cliënten in de gehandicaptenzorg.

Methodieken in eigen beheer

VanMontfoort heeft enkele methodieken zelfstandig in beheer. Deze methodieken worden door verschillende klanten gebruikt. Wij houden deze methodieken in samenwerking met onze klanten up-to-date en we helpen hen bij de implementatie en de evaluatie.

Voorbeelden:

Ik ben trots op de wijze waarop wij methodieken ontwikkelen. Maar zeker ook op de manier van implementeren en evalueren. Zo maken we écht verschil!

VMTraining_Logo_Algemeen_FullColor_S

Onderdeel van VanMontfoort

Wij ondersteunen jouw professionele
groei binnen het sociaal domein.

Bedankt!

Wij hebben je
bericht ontvangen.

We zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.