Klantcase Simba Familiezorg

Actueel

Klantcase Simba Familiezorg

Eindevaluatie Simba Familiezorg: Effectieve werkwijze om terugkeer van kinderen na uithuisplaatsing te realiseren

Simba Familiezorg is een systeemgerichte werkwijze om uithuisplaatsingen met zo min mogelijk schade voor de kinderen en ouders te laten verlopen en zo snel mogelijk (en zoveel als mogelijk) te werken aan terugkeer naar huis. De werkwijze leidt in 93% van de gezinnen tot familieversterking en in 92% van de gezinnen tot terugkeer van kinderen naar huis. Lees hier meer.

Hoe doet Simba Familiezorg dat? Bij de uithuisplaatsing pleiten zij voor het samen plaatsen van broers en zussen en behoud van regio en netwerk voor de kinderen. De ondersteuning van Simba Familiezorg start vervolgens met een oriëntatiefase waarin commitment en consent wordt verkend van alle betrokkenen (ouders, kinderen, gezinshuisouders, jeugdbeschermer, gedragswetenschapper en andere betrokken hulpverleners). Na commitment kan er gestart worden met de ondersteuning waarin na een systemisch onderzoek en ondersteuning volgens een concreet stappenplan met zijn allen wordt gewerkt aan het bereiken van het einddoel. Het einddoel is minimaal familieversterking: herstel van contact en familiebanden, en waar mogelijk zoveel als mogelijk terugkeer naar huis. Er zijn twee rollen vanuit Simba Familiezorg in de begeleiding: De familiebegeleider begeleidt het gezin en de systeemcoach begeleidt de samenwerking tussen alle professionals en het proces om de doelen te behalen.

Wij mochten de ontwikkeling en pilotperiode (2019 en 2022) van Simba Familiezorg monitoren en evalueren.

Onze aanpak

Gedurende de pilotperiode hebben we twee tussenevaluaties gedaan en een eindevaluatie. De tussenevaluaties waren erop gericht een leer- en verbetercyclus op te zetten om de werkwijze Simba Familiezorg verder te ontwikkelen. Hierin is intensief samengewerkt met de familiebegeleiders, gedragswetenschapper, projectleider en kwaliteitsmedewerker.

Bij de eindevaluatie is een analyse gedaan van registratiebestanden, dossiers, documenten, evaluatie- en leersessies en interviews met ouders/jeugdigen, familiebegeleiders en systeemcoaches, gezinshuisouders en jeugdbeschermers.
Daarmee hebben we inzicht verkregen in:

–          De bereikte doelgroep van Simba Familiezorg

–          De behaalde zorgresultaten

–          De benodigde ureninvestering van familiebegeleiders en systeemcoaches

–          Hoe de betrokkenen Simba Familiezorg waarderen

Het resultaat

In het eindrapport zijn alle bevindingen gerapporteerd. Naast de percentages terugkeer en familieversterking, beschrijven we de mate waarin de doelgroep wordt bereikt, welke (contra-)indicaties wel/niet zijn gehandhaafd, behaalde tussendoelen die leiden tot familieversterking en terugkeer, de benodigde tijd en inzet om familieversterking en terugkeer te behalen, en hoe ouders, jeugdbeschermers en gezinshuisouders Simba Familiezorg hebben ervaren.

Het eindrapport wordt gebruikt als verantwoording van de pilotperiode en als onderbouwing bij de voortzetting van Simba Familiezorg nu de pilotperiode is afgelopen. Simba Familiezorg gaat verder, onder leiding van een alliantie van 8 organisaties. 

De ervaring

SOS Kinderdorpen Nederland is in 2018 met een duidelijke missie begonnen: zoveel mogelijk kinderen in Nederland in hun eigen familie veilig op laten groeien, zodat wordt voorkomen dat deze families definitief uit elkaar vallen. Met het rapport van VanMontfoort is onafhankelijk aangetoond dat Simba Familiezorg een manier van werken is die heeft geleid tot succesvolle herenigingen van kinderen met hun ouder(s). Door het grondige onderzoek van VanMontfoort hopen we dat nieuwe jeugdzorgaanbieders inzicht krijgen in wat de werkwijze inhoudt, wat er de afgelopen jaren is geleerd en vooral dat zij geïnspireerd raken om Simba Familiezorg in te zetten in gezinnen die zij ondersteunen.

VMTraining_Logo_Algemeen_FullColor_S

Onderdeel van VanMontfoort

Wij ondersteunen jouw professionele
groei binnen het sociaal domein.

Bedankt!

Wij hebben je
bericht ontvangen.

We zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.