Klantcase Serviceorganisatie Zuid-Holland Zuid

Actueel

Klantcase Serviceorganisatie Zuid-Holland Zuid

Kwalitatieve jeugdhulp binnen budget

Al sinds de decentralisatie van de jeugdhulp in 2015 naar de gemeenten, die gepaard ging met een forse financiële korting, kampen de gemeenten met grote tekorten binnen de jeugdhulp. Voor veel gemeenten blijft het lastig om goed grip op de uitgaven te krijgen. Veel gemeenten zetten in op prijsplafonds en lage tarieven voor aanbieders, maar zien de vraag naar jeugdhulp alleen maar toenemen en de kwaliteit zelfs afnemen.

In 2019 vroeg Service Organisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid VanMontfoort advies hoe de regio Zuid-Holland Zuid kwalitatief goede jeugdhulp binnen budget kan realiseren. De tien gemeenten kampten dat jaar met een gezamenlijk tekort van ruim 11 miljoen euro tov de rijksbijdrage. De keus was voor VanMontfoort, omdat de signatuur van het adviesbureau aansluit bij het denken in de regio; namelijk meer normaliseren en daarbij vooral uitgaan van de inhoud van de jeugdhulp. Onze adviseurs komen uit het veld en weten daarom ook waarover zij het hebben.

Aanpak

Om het advies goed aan te laten sluiten bij de regionale situatie, zijn verschillende stakeholders uit de regio geïnterviewd (gemeenten, Service Organisatie Jeugd en Stichting Jeugdteams, aanbieders). De uitkomsten van deze interviews zijn samen met onze ervaringen in andere gemeenten en de bevindingen uit de verschillende onderzoeken naar de uitgaven in de jeugdhulp verwerkt in een conceptrapportage met een duidelijke visie op en aanbevelingen voor het realiseren van goede jeugdhulp binnen budget.

De achtergrond en de aanbevelingen zijn besproken met vertegenwoordigers van de gemeenten, jeugdprofessionals en cliënten en tijdens twee sessies met afgevaardigden van de gemeenteraden. Daarbij is ook getoetst in hoeverre de aanbevelingen door de deelnemers werden herkend.

De resultaten

Het traject leverde uiteindelijk 15 maatregelen op die de regio Zuid-Holland Zuid kan nemen om grip op de uitgaven in de jeugdhulp te krijgen, zonder dat er ingeboet wordt op de kwaliteit van de jeugdhulp voor kwetsbare jeugdigen. Deze maatregelen gelden niet voor elke gemeente in dezelfde mate. Enerzijds omdat verschillende gemeenten al aan de slag zijn gegaan met oplossingsrichtingen en maatregelen, anderzijds doordat sommige maatregelen niet voor elke gemeente van toepassing zijn. Dit hangt voor een deel samen met welke burgers om hulp vragen en welke hulpvorm er gevraagd wordt.

Het vervolg

Serviceorganisatie Zuid-Holland Zuid heeft een aantal maatregelen doorgevoerd in hun organisatie op het vlak van inkoop, accountmanagement en monitoring. De gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid hebben de 15 maatregelen gezamenlijk uitgewerkt in 10 programmalijnen en Stichting Jeugdteams is gestart met het ontwikkelen en implementeren van het programma Anders Zorgen (meer impact creëren binnen de gezinnen binnen dezelfde budgettaire kaders, door anders te denken en te doen).

De opdrachtgever

Peter Kadee, toenmalig directeur van Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid is tevreden over de aanpak en het resultaat. Het resultaat legt een goede en nieuwe basis binnen de jeugdhulp in de regio.

“De afstemming met VanMontfoort verliep heel prettig en gaf over en weer de ruimte die nodig was. Bij de voorgestelde maatregelen was er gelukkig ook oog voor de (on)mogelijkheden bij de implementatie.”

VMTraining_Logo_Algemeen_FullColor_S

Onderdeel van VanMontfoort

Wij ondersteunen jouw professionele
groei binnen het sociaal domein.

Bedankt!

Wij hebben je
bericht ontvangen.

We zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.