Klantcase Odion

Actueel

Klantcase Odion

Odion helpt zo’n 1750 kinderen en volwassenen met een beperking om iedere dag zo fijn mogelijk te maken. Thuis of buitenshuis, op het werk of in de vrije tijd. Odion is actief in de regio’s Zaanstreek, Kennemerland en Waterland en heeft 63 locaties, waar 1500 medewerkers en vrijwilligers actief zijn.

De opdracht

Ontwikkeling en implementatie van een methodiek voor alle medewerkers van Odion.

In 2018 heeft Odion ons gevraagd om een methodiek te ontwikkelen voor alle medewerkers. Het streven was beter geleverde zorg voor alle cliënten, door alle professionals vanuit dezelfde methodiek te laten werken. De kern van de OdionMethodiek is bejegening en reflectie op eigen handelen om op deze manier de cliënten met hun unieke kenmerken zo goed mogelijk verder te helpen.

Onze aanpak

De methodiek is in co-creatie ontwikkeld en er is vanaf het eerste begin gestart met een pilotgroep van een aantal locaties om de ontwikkelde onderdelen uit de methodiek direct te toetsen in de praktijk.

Om tot methodiekontwikkeling en een organisatie brede implementatie te komen hebben wij in overleg met Odion een projectgroep opgezet met diverse medewerkers uit de organisatie die ieder verantwoordelijk waren voor een werkgroep.

VanMontfoort was verantwoordelijk voor de begeleiding en aansturing van de projectgroep en het opleveren van de overeengekomen projectresultaten. Deze werkgroepen hadden ieder hun eigen focus en verantwoordelijkheid voor hun eigen onderdeel op inhoud, reflectie, opleiding en casuïstiek.

Van 2018 tot en met 2021 hebben wij de implementatie begeleid en de volgende aanpak gehanteerd:

  • Opstellen van een governance-structuur een vastgestelde projectstructuur met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden
  • Concretiseren van de projectaanpak
  • Op een agile werkwijze aan resultaten werken
  • Ontwikkelen van een basismethodiek
  • Ontwikkelen duurzaam leertraject voor alle medewerkers
  • Opleiden van gedragsdeskundigen in methodische casuïstiek bijeenkomsten aan de hand van analysemodel de viervensters©
  • Begeleiding uitrol naar meerdere locaties
  • Evaluatie en borging om de basismethodiek blijvend onderdeel te laten zijn binnen de dagelijkse contacten met cliënten

Het resultaat

Een nieuw ontwikkelde en geïmplementeerde methodiek voor alle medewerkers van Odion.

“De Odionmethodiek is ontwikkeld vanuit ons Odionkompas en leert medewerkers methodisch te werken: gericht op de bedoeling, bewust aanwezig, met een professioneel kader en doen wat nodig is”

Methodisch werken maakt dat de professionals bij Odion in hun dagelijks werk met hoofd, hart en handen werken waardoor dit een basis vormt om met elkaar in gesprek te gaan en te reflecteren op eigen handelen. De professionals hebben nu concrete handvatten om hun ervaringen en inzichten ook te delen met collega’s. Dit komt de zorg voor de bewoners en cliënten van Odion ten goede.

“Door hierover na te denken en er woorden aan te geven, word je bewuster. Dat maakt dat je kan reflecteren op eigen handelen en jouw inzichten ook kunt overdragen aan collega’s. Daar is de methodiek op gericht”

De ervaring

Odion is erg tevreden met wat we gezamenlijk hebben bereikt:

“Er ligt nu een mooie methodiek die door iedereen wordt omarmd. De succesvolle uitvoering van de implementatie is tot stand gekomen door tomeloze inzet en betrokkenheid van de medewerkers van Odion, maar ook zeker door het enthousiasme en de gedrevenheid van VanMontfoort.”

“Wij vonden het erg waardevol dat VanMontfoort gevraagd en ongevraagd advies gaf, dit hadden wij nodig om de stip aan de horizon voor ogen te houden.”

VMTraining_Logo_Algemeen_FullColor_S

Onderdeel van VanMontfoort

Wij ondersteunen jouw professionele
groei binnen het sociaal domein.

Bedankt!

Wij hebben je
bericht ontvangen.

We zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.