Klantcase Bovenregionale Samenwerking Jeugd Utrecht

Actueel

Klantcase Bovenregionale Samenwerking Jeugd Utrecht

De zes Utrechtse regio’s (26 gemeenten) werken al lange tijd samen op het gebied van Zorg voor Jeugd en Veilig Thuis. In eerste instantie vanuit de Wet op de Jeugdzorg op provincie breed niveau. Vanaf 2015 is na de komst van de Jeugdwet de samenwerking verder gegroeid en inmiddels is er een stevige basis gelegd om de Zorg voor Jeugd verder te transformeren. De insteek van de samenwerking is altijd geweest: Lokaal/regionaal wat kan en (boven)regionaal waar dat meerwaarde heeft.

In de jaren erna is de samenwerking verstevigd, onder andere op het onderwerp subsidieverstrekking aan de gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis in de regio Utrecht breed. Hier ligt een samenwerkingsovereenkomst aan ten grondslag.

De opdracht

In 2023 heeft de Bovenregionale Samenwerking Jeugd Utrecht VanMontfoort gevraagd om in aanloop naar de nieuwe opdrachtverlening/subsidie aan de Gecertificeerde Instellingen en Veilig Thuis, die moet ingaan op 1 januari 2026, de bestaande samenwerkingsafspraken tussen de 26 gemeenten te evalueren.

Onze aanpak

We hebben voor deze evaluatie, naast documentstudie, diverse groepsinterviews gehouden. De interviews vonden plaats met de bovenregionale structuur op ambtelijk, ambtelijk leidinggevende en bestuurlijk niveau én met de subregio’s. Onderwerpen van de interviews op deze drie niveaus waren onder andere op welke onderdelen er wordt samengewerkt, hoe wordt er samengewerkt, hoe ziet het samenwerkingsproces er uit, met wie werken we samen en hoe organiseren we de financiële middelen.

Het resultaat

Het resultaat van onze aanpak is een evaluatierapport met diverse aanbevelingen om de bestaande samenwerkingsstructuur nog verder te verbeteren. Door het voeren van groepsinterviews per regio zijn tijdens de evaluatie al inzichten bij de deelnemers ontstaan en zijn er al verbeteringen, met name in de informatie-uitwisseling doorgevoerd.

De ervaring

De Bovenregionale Samenwerking Jeugd Utrecht beschrijft het evaluatietraject als een uitdagend proces. Naast de evaluatie van VanMontfoort liep parallel het inkoop/subsidietraject. In dit traject werd ook de samenwerking met de gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis geëvalueerd. Dit traject had ook invloed op de informatie binnen de evaluatie, maar hier was VanMontfoort niet direct bij betrokken.

De doorlooptijd van de evaluatie was kort (inclusief zomerperiode), waardoor het tijdig plannen van de groepsinterviews lastig was. Desondanks kijkt Hinke Quarré van de gemeente Amersfoort (penvoerder namens de regio voor deze evaluatie) positief terug op de samenwerking met VanMontfoort.

“Het was een lastig traject, omdat wij zelf ook zoekend waren in wat wij wilden dat de evaluatie zou opleveren. Daarin heeft in de loop van de tijd een verschuiving plaatsgevonden. Wij zijn blij met de aanknopingspunten die de evaluatie heeft opgeleverd om in de bovenregionale samenwerking over door te praten. We nemen de resultaten mee in de uitvraag van de jeugdreclassering, jeugdbescherming en veilig thuis vanaf 1 januari 2026.

VMTraining_Logo_Algemeen_FullColor_S

Onderdeel van VanMontfoort

Wij ondersteunen jouw professionele
groei binnen het sociaal domein.

Bedankt!

Wij hebben je
bericht ontvangen.

We zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.